2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഈ കോളേജിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ , ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനു ഇ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു .